Politik


Landstingsprogram för Miljöpartiet de Gröna i Gävleborgs län

Inledning

Grunden för Miljöpartiet de grönas ideologi är de tre solidariteterna. De är
- Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
- Solidaritet med kommande generationer
- Solidaritet med världens alla människor

Dessa tankar ligger givetvis även till grund för den politik vi vill föra i Landstinget Gävleborg.

Miljö

Dagens stora miljöhot är klimatpåverkan och den stora mängd kemikalier vi människor utsätter oss själva och övriga organismer för. Klimatet och kemikalierna påverkar också vår hälsa. Vi i Miljöpartiet de Gröna vill under den kommande mandatperioden att landstinget minimerar sin miljö- och klimatpåverkan genom att fasa ut farliga kemikalier, minska utsläpp av läkemedel och minimera ohälsosam strålning
Den mat som serveras på sjukhusen ska så långt möjligt vara ekologisk, rättvisemärkt och producerad i närområdet. När landstinget beställer livsmedel och andra varor, ska också hänsyn tas till hur transporterna påverkar miljön. Det innebär att varor som transporteras korta sträckor eller med tåg prioriteras före dem som fraktas långt eller med bil.

Den etiska och miljöriktiga upphandlingen av varor och tjänster i landstinget ska utökas.

Vid val av fordon och transporter ska landstinget alltid göra bästa möjliga miljöval när det gäller bränsle, motorer och transportsätt. Det betyder att resor i tjänsten i första hand ska göras med tåg och buss. Tjänstebilar och andra fordon som landstinget hyr eller äger ska inte drivas med bensin eller diesel när det finns bränslen som är bättre för miljön.

Vid landstingets tjänsteresor ska kollektivtrafik användas där detta är möjligt. Personalen ska uppmuntras att gå, cykla eller resa kollektivt till arbetet.

Resor till hälsocentraler och sjukhus som görs med tåg eller buss ska även i fortsättningen ersättas med hundra procent av kostnaden.

Hälso- och sjukvård

Folkhälsa och hälsovård
Hälso- och friskvården måste byggas ut för att motverka sjukdomar som bl.a. förorsakas av livsstil. Genom olika program ska länets befolkning nås med aktiviteter som rör kost, motion, stresshantering, rökning och droger. Grön hälsa – kultur, natur, trädgård och djur – ska ingå som en väsentlig del i rehabiliterings- och folkhälsoarbetet. I begreppet Grön hälsa ingår fysiska aktiviteter på recept, som redan i viss utsträckning tillämpas inom Landstinget Gävleborg, men som bör kunna utvecklas mer.

Det långsiktiga folkhälsoarbetet ska genomföras på såväl samhälls-, grupp- som individnivå. Det ska genomföras i samverkan med lokala aktörer för att det ska få bästa möjliga resultat.

Folkhälsoperspektivet ska genomsyra landstingets samtliga verksamheter. I det arbetet är fokus på levnadsvanor nyckeln till framgång. Friskvård och förebyggande insatser även för de äldre, som blir fler och fler, är mycket viktigt.

Satsningarna på folkhälsa kommer att kosta en del, men om inget sker kommer sjukvården och det övriga samhället att belastas med ännu högre kostnader och, viktigast av allt, människor utsättas för mer ohälsa.

För att de tillgängliga resurserna ska användas på effektivast möjliga sätt måste samarbetet om ekonomi och rehabilitering mellan landstinget, försäkringskassan, kommunerna och de övriga arbetsgivarna vidaraeutvecklas. Ett led i detta är även att utveckla modeller som gör det möjligt för vårdgivarna att få betalt för insatser som leder till bättre hälsa.

Sjukvård
Sjukhusvården har förändrats mycket under de senaste tjugo åren. I stor utsträckning beror det på ny och kostsam utrustning, bättre mediciner, enklare och effektivare operationsmetoder samt förändrade behandlingsformer.

Den högspecialiserade vården och vissa delar av specialistvården har blivit alltmer centraliserad. Detta har varit nödvändigt för att säkerställa en hög kvalitet. Miljöpartiet de gröna anser dock att vården så långt som möjligt ska vara decentraliserad. Därför måste den nära vården i form av hälsocentraler och närsjukhus utvecklas. Ett led i detta är att utöka samverkan mellan kommuner och landsting om närvård och om vårdplatser i kommunerna.

Miljön är viktig dels för att patienterna ska tillfriskna snabbare, dels för att personalen ska trivas och därmed kunna göra ett ännu bättre arbete. Därför vill Miljöpartiet verka för att sjukhusen i länet kvalificerar sig som ”hälsofrämjande sjukhus”. Kultur i vid bemärkelse är centralt i detta begrepp.

Av samma skäl anser vi att allt arbete ska utgå från försiktighets- och substitutionsprinciperna framför allt när det gäller användning av läkemedel. Substitutionsprincipen innebär att man ersätter ett ämne med ett annat som är mindre farligt eller ofarligt så långt detta är möjligt.

Sjukvårdspersonalen måste få mer tid för vård och ägna mindre tid åt uppgifter som kan göras av andra

Rätt vård ska naturligtvis ges till alla. Miljöpartiet finner det angeläget att landstinget beaktar den nyare forskning som finns om kvinnors och barns hälsa och sjukvård

Drift

En mångfald av organisationsformer stimulerar kvalitet och effektivitet inom vården. Därför är platta organisationer och alternativa driftsformer som personalkooperativ och självstyrande enheter vid sidan av landstingsdrivna och upphandlade verksamheter önskvärda

Akutsjukhusen i Gävle och Hudiksvall ska dock även i fortsättningen ägas och drivas av landstinget på grund av sin storlek och komplexitet.

Kollektivtrafik

Kostnaderna för kollektivtrafiken ska ses ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. De kostnader samhället har för en bra kollektivtrafik i länet får landsting och kommuner tillbaka bland annat genom lägre utgifter för sjukvård på grund av färre olyckor, minskade kostnader för miljöförstöring och för mark som avsätts till parkeringsplatser.

Ur miljösynpunkt är tåg det bästa alternativet. Men också bussar är bra. Det går dessutom att förbättra deras miljövänlighet genom att de drivs med icke-fossila bränslen. Miljöpartiet anser att en övergång till sådana drivmedel för länstrafikens bussar bör ske under mandatperioden

En utbyggd och väl fungerande kollektivtrafik som är tillgänglig för alla är viktig för att gävleborgarna ska kunna komma till arbete, utbildning och fritidsaktiviteter. Samordningen mellan lokala och regionala busslinjer samt mellan tåg och buss bör förbättras så att resorna blir enklare och snabbare. Kan man resa enkelt, snabbt och till ett rimligt pris, finns det förutsättningar att bo nästan var som helst i länet och att flytta hit.

Miljöpartiet vill satsa på att vidareutveckla tågtrafiken inom länet samt till Uppsala, Falun och Sundsvall. Vi ska också aktivt verka för att betydande investeringar görs i länets järnvägar så att fler regiontågstopp ska bli möjliga, exempelvis vid Gävle sjukhus och i Bergby.

Försök ska göras med kommun- och länsöverskridande anropsstyrd trafik där det finns ett lokalt engagemang för detta.
För att fler ska resa med bussar och tåg ska avgifterna vara relativt låga. Miljöpartiet vill verka för kraftigt rabatterade priser för ungdomar och studerande.

De nämnda åtgärderna är viktiga för att göra resor med kollektivtrafiken attraktivare. Värt mål är att antalet resor med tåg och bussar i länet minst ska fördubblas till år 2020.

Kultur

Fri kultur är demokratins bas. Kultur har ett värde i sig. Kultur är utvecklande för människor. Kultur är livskvalitet och hälsa. Kultur har en förebyggande och läkande effekt på sjukdom, utbrändhet och demens. Kultur är också en av de faktorer som är viktiga för att utveckla kommuner och regioner och för att skapa arbetstillfällen.

Miljöpartiet vill främja utvecklingen av kulturella mötesplatser på olika håll i länet. Det är viktigt att både de etablerade kulturinstitutionerna i länet och de mer udda och nyskapande kulturformerna får stöd. Också olika amatörgruppers och fritidsengagerade kulturarbetares aktiviteter bör uppmuntras.

Landstinget bör i sina inköp av konst, musik, teater m.m. i första hand engagera våra lokala konstnärer och artister. Detta är ett sätt att bidra till att kulturarbetarnas möjligheter att försörja sig på sitt arbete förbättras. De måste få rimliga löner och avtal.

Utbildning

Landstingets folkhögskolor ska vara kultur- och bildningscentra i sina närområden. Det kan bl.a. ske genom att de samarbetar med förenings-, kultur- och näringslivet samt med exempelvis kommunernas bibliotek och övrig vuxenutbildning.

Folkhögskolorna ska också ha rollen som lokala träffpunkter för förtroendevalda och medborgare som ett led i att utveckla demokratin.

Demokrati

Demokrati är inte någon självklarhet. Den behöver ständigt värnas och formerna förnyas. Närhet, öppenhet och insyn är viktigt för demokratins fortlevnad. Väljarna ska kunna granska hur de valda agerar, och beslutsprocesserna ska vara begripliga.
Vi vill se att fler människor blir delaktiga i den politiska processen bland annat genom ett ökat antal fritidspolitiker, dvs. politiker som inte arbetar heltid utan har ett politiskt uppdrag vid sidan av sitt ordinarie arbete.
För att utveckla demokratin vill Miljöpartiet även arbeta med medborgarförslag, fokusgrupper, dialogkaféer, nätenkäter, digitala åsiktstorg och andra kommunikationskanaler.

Lika rätt

Landstinget bör aktivt arbeta för att människor behandlas likvärdigt, humant och med respekt oberoende av kön, utbildning, social ställning, etnisk härkomst, religion och sexuell läggning.

Miljöpartiet delar analysen att det råder stora orättvisor mellan könen i vårt samhälle. Det handlar både om möjligheten till att ägna sig åt olika sysslor, medverkan i avgörande beslut och om likvärdig lönesättning. Sysslor, där kvinnor dominerar, undervärderas och kvinnors insatser lönesätts oskäligt lågt. Landstinget som arbetsgivare bör aktivt motarbeta dessa orättvisor.

Landstinget ska följa FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Det innebär att landstinget i sin verksamhet och planering måste beakta olika individuella behov. Detta leder till hälsovinster och ökad tillgänglighet för alla. Det är viktigt att ta till sig ny kunskap och teknik, men också att tillämpa försiktighetsprincipen. Ett exempel på det är att elöverkänsliga måste få vård i en för dem anpassad miljö. Landstinget måste dessutom förbättra sin information och sina internettjänster.

Med den bakgrunden ska personer med funktionsnedsättning och/eller allergi/överkänslighet få den vård som krävs och vid behov i speciella lokaler.

Bemötandet ska bli bättre för personer med funktionsnedsättning, liksom tillgängligheten till vård, lokaler, information och till kollektivtrafik.

Hjälpmedelspolicyn måste ses över för att bättre svara mot behovet hos varje individ.

Folkhögskolorna bör utveckla kurser för personer med funktionsnedsättning.

Samarbetet kan förbättras med patient- och handikapporganisationer t.ex. när det gäller egenvård, upphandling och information.
Underordnade sidor (1): Våra politiker
Comments